எங்களின் IRON HOUSE கம்பெனியின் மூலம் SLOTTED ANGLES, RACKS தயாரித்து தரமான முறையில் நியாயமான விலையில் சப்ளை செய்கின்றோம். வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பத்திற்கேற்ப செய்து தருகின்றோம். இதனை SUPER MARKET, MEDICAL, GODOWN, HOME USE, HOTEL KITCHEN மேலும் பல பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தும்படி நோக்கத்தொடு செய்து கொடுக்கின்றோம்.

Our IRON HOUSE company produces SLOTTED ANGLES, RACKS and supplying quality at reasonable prices. We offer customizable options. This is SUPER MARKET, MEDICAL, GODOWN, HOME USE, HOTEL KITCHEN and many other purposes.
Products:
Manufacturing:
Slotted Angles & Racks
Services:
Tata CR Sheets
Tata HR Sheets
Tata GP Sheets

Good product , Reasonable Price, Good Relation Ship